top of page

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Grabarczyk

gdansk www.jpg
Kancelaria
Każdy wyrok sądu staje się prawem, kiedy zostanie wykonany.

Komornik Sądowy, jako organ postępowania egzekucyjnego, wykonuje orzeczenia sądu oraz i w sprawach pieniężnych i niepieniężnych inne tytuły wykonawcze, z zastosowaniem środków przymusu, przewidzianych prawem.

Zakres zadań powierzonych Komornikowi Sądowemu obejmuje:

  1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.1)); 

  2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; 

  3. Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej; 

  4. Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza; 

  5. Na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem 

  6. Na zlecenie powoda wymienionego w punkcie 6 podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata

  7. Sporządza protokół stanu faktycznego; 

  8. Na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

gdansk www.jpg
bottom of page