top of page

OGÓLNE

 

PRAWO DO SKARGI NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA 

Art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego

§ 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

§ 11. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. 

§ 31. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu.

§ 32. Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.

§ 33. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza skargi, mając na względzie ustawowe wymagania przewidziane dla tego pisma, potrzebę zamieszczenia niezbędnych pouczeń co do sposobu wypełniania formularza, wnoszenia pisma i skutków niedostosowania go do ustawowych wymagań, a także konieczność bezpłatnego udostępniania formularzy w kancelariach komorniczych, siedzibach sądów oraz sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną edycję treści formularza. 

§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. 

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

§ 6. W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

 

 

 

PRAWO DO LEGITYMOWANIA OSÓB

Zgodnie z treścią art. 28 ustawy, z dnia 22 marca 2018r., o komornikach sądowych. Komornik wykonując ustawowe czynności ma prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

UTRWALANIE CZYNNOŚCI ZA POMOCĄ URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO OBRAZ I DZWIĘK

Zgodnie z art. 809(1) kodeksu postępowania cywilnego utrwalaniu za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk podlega przebieg następujących czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza kancelarią:

1) z udziałem dłużnika zmierzające do ustalenia jego stanu majątkowego;
2) zajęcie ruchomości;
3) wykonanie postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik;
4) licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej;
5) licytacja nieruchomości, chyba że jej przebieg jest utrwalany w sposób określony w art. 972 § 2;
6) oględziny nieruchomości;
7) wprowadzenie w zarząd nieruchomości w trybie art. 933;
8) opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy;
9) wydanie ruchomości i nieruchomości;
10) wprowadzenie w posiadanie;
11) przymusowe otwarcie pomieszczenia;
12) przeszukanie mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika.
§ 2.  Komornik utrwala przebieg czynności w trybie określonym w § 1, również gdy wniosek taki złoży co najmniej jedna ze stron postępowania.
§ 3.  Komornik uprzedza osoby uczestniczące w czynności o utrwalaniu przebiegu czynności, o których mowa w § 1 i 2.

Zgodnie z art. 809(1) §3 kodeksu postępowania cywilnego komornik przerywa utrwalanie przebiegu czynności w miejscu zamieszkania dłużnika lub osoby trzeciej, jeżeli dłużnik lub ta osoba sprzeciwiają się temu, o czym należy te osoby pouczyć.

Zgodnie z art. 809 z indeksem 1 par. 5 kodeksu postępowania cywilnego  stronom ani uczestnikom postępowania nie wydaje się zapisu obrazu i dźwięku.

 

 

WIERZYCIEL


W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.
Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres.

We wniosku egzekucyjnym należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione

Wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.
Wniosek o wszczęcie egzekucji winien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kpc.

We wniosku egzekujcynym należy wskazać, jak najwięcej danych pozwalających na identyfikację dłużnika, takich jak PESEL, numer dowodu osobistego, dla osób fizycznych. Czy też NIP, KRS, REGON dla innych podmiotów. 

 

Wskazując egzekucję z nieruchomości, powinno dołączyć się informacje:

 • czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem

 • nr KW (księgi wieczystej nieruchomości)

 • dokładne położenie nieruchomości (adres)

 

Wskazując egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności czy rachunku bankowego dłużnika, powinno dołączyć się informacje dotyczące:

 • nazwy zakładu pracy dłużnika wraz ze wskazaniem jego pełnej nazwy i adresu

 • nazwy dłużnika wierzytelności wraz ze wskazaniem jego pełnej nazwy i adresu

 • ­nazwę banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika

 

Wierzyciel jest zobowiązany do wskazania majątku dłużnika, z którego może być prowadzona egzekucja. Jeżeli wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku dłużnika może zgodnie z art. 801 2 kpc zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.

 

Zgodnie z art. 44 a ustawy z dnia 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela wynosi 100zł. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 6, komornik żąda zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.

 • Wydatkami są:

 • należności biegłych i tłumaczy;

 • koszty ogłoszeń w pismach;

 • koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika;

 • zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią
  oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się
  utrwalenia czynności;

 • należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach;

 • koszty działania komornika, o których mowa w art. 8, poza terenem rewiru komorniczego;

 • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym;

 • koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;

 • koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze
  wieczystej;

 • koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

 • Wierzyciel zgodnie art.10 ust.1 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych, ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 • Zgodnie art.10 ust.3 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

DŁUŻNIK

Komornik Sądowy nie bada zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Skarga na czynności komornika nie może zmierzać do uchylenia tytułu wykonawczego. Dłużnikowi przysługuje powództwo przeciwko wykonalności tytułu wykonawczego.

 

Dłużnik zobowiązany jest do dobrowolnego spełnienia obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

 

Osoba, która dowiedziała się, ze prowadzone jest przeciwko niej postępowanie egzekucyjne winna jak najszybciej skontaktować się z Komornikiem. Kontaktując się z Kancelarią Komornika należy wskazać sygnaturę akt (KM, KMS, GKM, KMP, KMN) oraz dane dłużnika. Należy jednak mieć na uwadze, że z uwagi na ochronę danych osobowych informacje udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są jedynie bardzo ogólnikowe. Wszelkie wnioski i oświadczenia w należy składać na piśmie i wysłać lub złożyć osobiście w Kancelarii.

 

 

Zgodnie z art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

Zgodnie z art. 770(1) prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go
w klauzulę wykonalności.

 

Zgodnie z art. 801(1) kodeksu postępowania cywilnego jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień.

 

Dłużnik składa komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykaz majątku wraz z  oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W razie jego odmowy Komornik może ukarać dłużnika grzywną.  

Po wszczęciu egzekucji dłużnik ma obowiązek spełnić świadczenie wraz z kosztami egzekucyjnymi. Wszelkich wpłat komornikowi można dokonać:

·       przelewem na rachunek bankowy komornika;

·       przekazem pocztowym na rachunek bankowy komornika;

·       gotówką u komornika na czynnościach lub kasie kancelarii.

Przy wpłatach należy podać sygnaturę akt postępowania egzekucyjnego

 

 

 

 

 

 

Ogólne
wierzyciel
dlużnik
bottom of page